top of page

Algemene voorwaarden

​Jaline De Houwer, zaakvoerder van Natural Hair & Silence, Oude Houtlei 2, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0783.342.702, e-mailadres jaline@naturalhairandsilence.be

DEEL 1 - ALGEMEEN

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaves uitgaande van mij, ofwel via mijn website ofwel via e-mail.

 2. Dienst: de diensten die ik lever en die de Klant afneemt.

 3. Dienstverlener: Jaline De Houwer, Natural Hair & Silence

 4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.

 5. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met mij en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

 6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en mij.

 7. Producten: de artikelen die in het kapsalon verkocht worden.

 8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

 9. Vestigingsadres: Oude Houtlei 2 9000 Gent

 10. Website: www.naturalhairandsilence.be

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden


2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijf ik de regels op basis waarvan ik als Dienstverlener mijn diensten aan jou, de Klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al mijn offertes, aanbiedingen,workshops, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.


2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.


2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

DEEL 2 - BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE KAPPERDIENSTEN


Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst


3.1. De Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten aan: kappersdiensten en coachingsdiensten.

De Klant kan een afspraak vastleggen via het online boeking systeem, telefonisch of via e-mail.

3.2. De werkzaamheden van de Dienstverlener zullen plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen op de vestiging van de Dienstverlener.

De Dienstverlener heeft het recht om de plaats eenzijdig te wijzigen indien dit voor de uitoefening van haar bedrijf en/of behandeling van de Klant noodzakelijk is.

De Klant erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener.

3.3. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde.

3.4. In het geval voor onvoorziene omstandigheden (o.a. ziekte) heeft Dienstverlener de mogelijkheid een afspraak te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de Dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan Klant.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1. De prijzen van de verschillende diensten hangen steeds uit in de zaak van de Dienstverlener en kunnen ook steeds online worden teruggevonden op de website van de Dienstverlener.

4.2. De prijzen zijn steeds indicatief en kunnen worden aangepast naargelang het type haar, de duurtijd van de behandeling en de complexiteit van de gevraagde diensten

4.3. Als de klant online een afspraak inboekt, zijn de prijzen ook indicatief. De Klant kan zelf haar afspraak inboeken, maar de uiteindelijke prijs is afhankelijk van het type haar, de duurtijd van de behandeling en de complexiteit van de gevraagde diensten.

4.4. De diensten dienen steeds betaald te worden bij het verlaten van de zaak.

4.5 De Dienstverlener heeft het recht om prijzen op elk moment aan te passen. Deze prijswijziging zal gecommuniceerd worden via een digitale nieuwsbrief en op de website door middel van 'update + datum' bij de prijzen te vermelden. Bij aanpassing van de prijzen heeft elke klant het recht een reeds gemaakte afspraak tot 24u vooraf kosteloos te wijzigen of annuleren via het online profiel bij Salonkee. 

DEEL 3 - BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE WEBSHOP

Voor de algemene voorwaarden van Salonkee: https://salonkee.be/terms 

Artikel 5 - Aangeboden producten en prijzen

5.1. De Dienstverlener verwijst door naar andere webshops om producten aan te kopen. De diensteverlener verkoopt en verzendt zelf geen producten. 

5.2. Prijzen, voorwaarden voor verzenden en retourneren, schade, niet ontvangen van een pakje,... van een aangekocht product via een affiliate link vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Dienstverlener. 

5.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

5.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

5.5. De artikelen worden op de website zo precies mogelijk omschreven en afgebeeld. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de kleur, omschrijving,... zou afwijken.

5.6. De prijzen zijn inclusief BTW, doch zonder leveringskosten. De leveringskosten zijn beschikbaar voor de klant en zijn afhankelijk van het land waarnaar de producten moeten worden verzonden.

5.7. Alvorens de klant een bestelling plaatst via mail, zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de klant en worden vermeld.

6.8 Affliliate codes: de Dienstverlener onvangt een commissie op verkochte goederen die aangekocht worden door op de link naar een externe webshop te klikken. Dit geldt voor bol.com, Coolblue, Fnac, Tallow Cosmetics

Artikel 6- betaling

De Dienstverlener aanvaardt de volgende soorten betalingsmogelijkheden:

 • Payconic en cash in het kapsalon

Artikel 7 - Herroepingsrecht

7.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.


De Klant heeft het recht om binnen een termijn 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar de Klant is niet verplicht een reden op te geven.


De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.


7.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte diensten, dan wel diensten of producten anders dan fysieke producten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en de klant erkent het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.


Daarnaast kan een product ook niet worden teruggestuurd wanneer de verpakking reeds is verwijderd en/of het product reeds is gebruikt. Dit om hygiënische redenen.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht

8.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.2. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

8.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

8.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

8.5. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.6. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 9 - Verzending en Levering


9.1. Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.


9.2. De Dienstverlener verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Dienstverlener en de klant. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

9.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De Dienstverlener zal alsdan zo spoedig mogelijk de nieuwe leverdatum meedelen.

9.4.De Dienstverlener levert enkel binnen België.

9.5. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij de Onderneming onmiddellijk op de hoogte brengen .... Na kennisgeving zal de Onderneming de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

DEEL 4 - BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DE DIENSTVERLENER

Artikel 10 - Betwistingen

De klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener.


Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be//nl.


Artikel 11 - Aansprakelijkheid


11.1. Overmacht

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.


11.2. Relaties met derden


Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.


11.3. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde(n) of derden.


Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.


11.4. Technische problemen website


De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.


De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

11.5. Gebruik Website

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.


De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.


Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrecht


12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema's, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.


12.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.


12.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.


Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.


12.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.


Artikel 13 - Gegevensverwerking


13.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.

13.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.


13.3.In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als 'verantwoordelijke' persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.


Artikel 14 - Algemeen


14.1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij.


Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij


14.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling.


14.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.


Natural Hair & Silence

Jaline De Houwer
Tel.: 0456 55 70 76
E-mail: jaline@naturalhairandsilence.be
BTW nr.: BE0783342702

Algemene voorwaarden: Over ons
bottom of page